Att Vara Fodervärd

För att AbOvos katter ska trivas och må bra  är planeringen att inte ha "för många" permanent boende katter här. Om aveln ska kunna vidareutvecklas, så kan det därför bli aktuellt att kattungar kan komma att placeras ut på foder. Om detta blir aktuellt kommer s.k. fodervärdsavtal att upprättas.

Vad innebär det att vara fodervärd?

Att vara fodervärd innebär, generellt sett, att du får en kattunge (12 – 16 veckor gammal) hem till dig och att du har den boende hos dig, utan att formellt äga den, tills det skriftliga avtal som sluts mellan dig som fodervärd och mig som överlåtare (uppfödare), är avslutat. Under den avtalade tiden har jag (överlåtaren) rätt att ställa ut katten och att använda den i avel i den omfattning som framgår av fodervärdsavtalet oss emellan. Som överlåtare står jag för kostnader relaterade till avel (tester och ev. vård i samband med parning, dräktighet och förlossning), samt för utställningskostnader. Du som fodervärd bekostar liv- och sjukvårdsförsäkring och allt det som rör kattens vardag (mat, kattsand, leksaker, m.m.), samt veterinärbesök (i samband med vaccinationer och ev. sjukdom, upp till självriskbeloppet).

Det är möjligt att vara antingen halvfodervärd eller helfodervärd. Som halvfodervärd betalar du hälften av den aktuella köpesumman för kattungen och som helfodervärd betalar du ingen köpesumma. Som fodervärd betalar du istället ”fullt pris” för katten genom att uppfylla avtalade förväntningar.

Att ha en katt på halvfoder boende hos dig, i ett avtalat samarbete med mig, betyder att jag vill ha EN kull kattungar från katten (hona) eller genomförda parningar (hane), vilka resulterar i konstaterad dräktighet hos TVÅ honor.

Ett helfoderavtal innebär TVÅ kullar kattungar (hona) och genomförda parningar (hane) som resulterar i konstaterad dräktighet hos FYRA honor. Ett slutet fodervärdsavtal beträffande en honkatt regleras dessutom av att minst två kattungar i kullen/kullarna lever vid 6 veckors ålder.

Att vara fodervärd till en honkatt innebär också att ta hand om kattungekullen/-kullarna tills de är redo att flytta till lämpliga nya ägare (tidigast vid 12 veckors ålder).

Att vara fodervärd till en hankatt innebär vanligtvis dessutom att ombesörja så att parningen/parningarna kan äga rum i ditt hem. När förväntningarna i det aktuella avtalet har infriats, övergår katten, efter kastration(vilken bekostas av dig som fodervärd), i din ägo.

Om du som fodervärd har samarbetat med mig som uppfödare, i linje med vad som förväntas i avtalet och dessa förväntningar ändå inte har infriats, senast vid det datum katten är två och ett halvt år (30 månader), så avslutas avtalet och katten övergår, efter kastration (vilken bekostas av dig som fodervärd), i din ägo.

Det fantastiska och det besvärliga i samband med att vara fodervärd till en orientalisk katt

För de av oss som uppskattar de orientaliska katternas vanligtvis, intensiva, livliga, tillgivna och ofta ljudliga sällskap, är de en ynnest att få leva tillsammans med. De är sällan några ”soffpotatisar” utan är med stort intresse delaktiga i det som händer i hemmet. De behöver såväl stimulans som utrymme för att få utlopp för sin nyfikenhet och sin fysiska energi. Vanligtvis har de jämsides med denna aktiva sida ett mycket stort behov av närhet och värme. Ur mitt perspektiv finns det nästan inget vackrare att se och lyssna på än en liten grupp av dessa katter som ligger tätt sammanslingrade och spinnande. Allra bäst verkar de må när de lever med en eller några få likasinnade katter.

När dessa katter kommer i fertil ålder, vilket de gör tidigt, går det inte obemärkt förbi.
När honkatten börjar löpa första gången, kanske alla redan runt sex månaders ålder, så undgår det ingen i hennes omgivning, hon skriker vanligtvis högljutt ut sin drift att para sig. Som fodervärd (och dina ev. grannar) behöver du förmodligen stå ut med några omgångar av dessa missljud, innan det är dags för hennes första parning, vanligtvis runt 10-12 månaders ålder. I samband med cirka 65 dagars dräktighet behöver du sedan vara förberedd på att ta några dagars ledighet, för att med stöd av mig, ta emot en kull med kattungar och för att finnas till hands för honan vid förlossningen och kanske för initial stödmatning av ungarna. Därefter följer en fantastisk tid där du får möjlighet att följa kattungarnas utveckling. I detta ingår också ett ansvar för att verka till att kattungarna blir handvana och trygga med människor, och till att de så småningom bl.a. äter själva. Under denna period behöver du lägga mycket tid på kattungarna (minst en timme/dag).

När hankattens könshormoner ger sig till känna, vanligtvis mellan sju – tio månaders ålder, kan också han börja ge mera ljud ifrån sig. Hans rop är inte alls så frekventa som honkattens, men han kan rastlöst vanka omkring och skrika då och då. Finns det honkatter i hans omgivning kan de behöva skyddas från hans ansatser att para sig med dem och han behöver avskiljas från eventuella fertila honor. Det mest framträdande problemet med att ha en fertil hane är att de kan börja ”strila”, dvs. skvätta urin här och där i hemmet. Det är ju naturligtvis inte acceptabelt och för att motverka detta kan han behöva vara klädd i blöjor under de tider du inte kan ha honom under uppsikt. Det är dock inte alla hankatter som "strilar" så ofta att det blir ett påtagligt besvärande beteende. Som fodervärd behöver du dock vara förberedd på att några månader av avtalstiden kan vara jobbiga, eftersom en hankatt vanligtvis inte är mogen att genomföra en parning förrän han runt ett år gammal.

Allmänt

En tänkbar person som fodervärd för en av mina katter, är en social person, som aktivt medverkar/bidrar till att avtalet möjliggörs och som:

 • Bor så nära katteriet att vi enkelt kan träffas.
 • Verkar för ett samarbete kring den aktuella katten.

 

 • Har ett genuint allmänt kattintresse och ett intresse av de orientaliska raserna i synnerhet.
 • Har erfarenheter av och kunskaper om hur det är att leva med katter och om vad katter behöver.
 • Redan har en eller ett par katter.
 • Håller katten inomhus (eller på inhägnat/skyddat område).
 • Konsekvent verkar för att katten får leva ett aktivt, stimulerande och hälsosamt liv.
 • Behandlar katten som en familjemedlem och värnar om dess sociala utveckling med såväl människor som katter.
 • Har förväntade resurser (som t.ex. tid och pengar) att uppfylla fodervärdsavtalet.
 • Har som avsikt att ge katten ett fortsatt gott liv efter att avtalstiden löpt ut.

  Att avbryta ett fodervärdsavtal

  Om du tar emot en katt som fodervärd eller om du köper den på ”vanligt vis” innebär det ett likvärdigt moraliskt ansvar. Oberoende av på vilket sätt en katt kommer in i ditt hem, så tar du på dig ett ansvar för att värna om kattens välbefinnande på såväl kort som lång sikt. Att du inte är den formella ägaren under kattens första tid hos dig är ju inte av betydelse ur kattens perspektiv. Du kommer att vara den person som han/hon behöver förlita sig till och kan ty sig till. Att bestämma sig för en foderkatt ”på prov” från mig är således uteslutet.

  Din livssituation kan dock förändras på ett sätt som du inte kunnat förutse när du bestämde dig för att ta dig an katten. Det är naturligtvis därmed alltid möjligt att ompröva och avbryta ett avtal oss emellan. Kostnaderna i samband med ett avbrutet fodervärdskap regleras enligt bilaga till avtalet.

  En speciell anledning till att avbryta ett fodervärdsavtal kan vara relaterat till ett påtagligt besvärligt beteende hos fertil hankatt. Vid ett sådant beteende kan en överenskommelse göras, att du som fodervärd kan kastrera hankatten, efter att du, i enlighet med riktlinjer i bilaga till avtalet, övertagit äganderätten till katten.

  En ytterligare anledning till att avbryta ett fodervärdsavtal kan vara, att undersökningar/tester visar att katten du tagit dig an, inte kan användas i avel, till exempel pga. defekt eller infertilitet. Om eventuell defekt inte påverkar kattens möjligheter till ett friskt liv som sällskapskatt övergår äganderätten till dig som fodervärd, enligt riktlinjer i bilaga till avtalet.

  Om du när du har läst detta, tycker att det skulle kunna vara av intresse för dig att ingå ett fodervärdsavtal med AbOvo orientaliska katter, ta kontakt med mig och skicka gärna en skriftlig presentation av dig själv (se under fliken Kontakt).

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)